Vedtægter for Erhversklubben HRH74


§ 1 – Navn og hjemstavn.


Stk. 1             Foreningens navn er Erhvervsklubben for HRH74.

Stk. 2             Foreningens hjemsted er Skive kommune (Roslev)

 

§ 2 – Foreningens formål.

 

Stk. 1            Foreningens formål er:

a)                  - at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og elitehåndbold i Salling.

b)                  - at yde økonomisk støtte til primært HRH74 håndbold’s elitearbejde.

c)                  - at danne et netværk mellem medlemmerne af Erhvervsklubben.

Stk. 2            Der kan ansøges om penge af Erhvervsklubbens midler til HRH74

                      ungdomsarbejde, dog max 20 % af de indkomne kontingenter til Erhvervsklubben.

                      Der skal ansøges skriftligt til Erhvervsklubbens bestyrelse, hvori der skal stå til

                      hvilke formål pengene skal bruges.

                      Det er Erhvervsklubbens bestyrelse, som bestemmer helt, om der kan bevilges penge

                      til det ansøgte.

 

§ 3 – Medlemmer.

 

Stk. 1            Som medlem kan optages erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner, offentlige

                      myndigheder, foreninger og private personer, der har interesse i foreningens formål.

Stk. 2            Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, som skal godkende

                      optagelsen. Bestyrelsen skal i sin behandling af optagelsesansøgningen søge at sikre en bred branchedækning blandt foreningens medlemmer.

                      Ved optagelse i foreningen betaler medlemmet forholdsmæssigt medlemskontingent for perioden fra optagelsen til udløbet af det regnskabsår, hvori optagelsen finder sted.

Stk. 3            Godkendelse kan kun nægtes, hvis optagelsessøgende som medlem kan forventes at

                      ville skade opfyldelsen af foreningens formålsbestemmelse, jfr. Herved § 5, eller hvis

                      den optagelsessøgende tidligere er ekskluderet af foreningen.

Stk. 4            En afvist optagelsessøgende kan kræve afvisningen forelagt først kommende general-

                      forsamling.

 

§ 4 – Kontingent m.v.

 

Stk. 1            Foreningens medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling på

                      grundlag af indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2            Medlemskontingentet betales ved optagelsen i foreningen, jfr. § 3 – alternativt på en

                      af bestyrelsen fastsat senere betalingsdato.

 

§ 5 – Udmeldelse og eksklusion.

 

Stk. 1             Udmeldelse kan finde sted skriftligt til bestyrelsens formand med tre måneders varsel

                       til et regnskabsårs udløb.

Stk. 2             Bestyrelsen kan – under appel til generalforsamlingen – med 2/3 majoritet af de frem-

                       mødte beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen, eller

                       hvis identitet eller virke er i strid med eller disharmoni med foreningens formål.

Stk. 3             Er et medlem i restance, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på 8 dage ophæve

                       medlemskabet og ekskludere medlemmet, såfremt medlemsbidraget ikke er berigtiget

                       inden 8 dages fristen.

Stk. 4             Eksklusionen eller slettelse som medlem fritager ikke for forpligtelsen til at betale

                       vederlag i det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Stk. 5             Medlemmer der udtræder af foreningen, har intet krav på refusion af kontingent eller

                       andel i foreningens midler eller ejendele, og hæfter ikke for eventuel gæld, som

                       foreningen måtte have pådraget sig.

 

§ 6 – Tegning og hæftelse.

 

Stk. 1             Foreningen tegnes af formanden i forening med yderligere et medlem af bestyrelsen,

                       hvilket medlem skal være generalforsamlingsvalgt, eller af den samlede bestyrelse

Stk. 2             Foreningens medlemmer hæfter ikke personlig for de af foreningen indgåede for-

                       pligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

 

§ 7 – Generalforsamling.

 

Stk. 1             Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2             Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober.

                       Generalforsamlingen afholdes i Sallinghallerne Roslev.

Stk. 3             Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse

                       til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan alternativt ske ved meddelelse over E-      mail til medlemmers i forvejen til foreningen oplyste E-mail adresse.

Stk. 4             Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

                       senest 8 dage forud for dens afholdelse.

Stk. 5             Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

                       punkter:

  •                        - Valg af dirigent
  1.                        - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2.                        - Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  3.                        - Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  4.                        - Indkomne forslag herunder forslag om vedtægtsændringer.
  5.                        - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6.                        - Valg af revisor.
  7.                        - Eventuelt.

Stk. 6             Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre antal følger af

                       nærværende vedtægter.

                       Hvert medlem har èn stemme.

                       Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 7             Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal

                       indkaldes, hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt

                       fremsætter anmodning herom.

                       Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes under vedlæggelse af dagsorden for

                       samme senest 14 dage efter, at kravets om dens afholdelse er fremsat og med et

                       indkaldelsesvarsel på 14 dage til afholdelse senest seks uger fra kravets fremsættelse.

Stk. 8             Til beslutning om vedtægtsændringer kræves vedtagelse på en generalforsamling med

                       2/3 majoritet af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget om

                       vedtægtsændringer med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte

                       medlemmer, men uden at fornævnte majoritet af foreningens stemmeberettigede

                       medlemmer opnås, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget om

                       vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

§ 8 – Bestyrelse.

 

Stk. 1             Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf to

                       person (er) udpeges af HRH74 begge for et år af gangen. De resterende

                       fem bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen,

                       således at der vælges to medlemmer i lige år tre medlemmer i ulige år,

                       idet der tilstræbes en bred geografisk spredning i bestyrelsessammensætningen.

                       Indtil 1. ordinære generalforsamling efter vedtagelse af nærværende vedtægter

                       udgøres bestyrelsen af de eksisterende 2 bestyrelser for henholdsvis Erhvervsklubben

                       for HRH74 Erhvervsklub. På første ordinære generalforsamling efter vedtagelse af

                       nærværende vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3) personer vælges

                       for 2 år og 2 personer vælges for 1 år. Dirigenten bestemmer valgproceduren i

                       forbindelse hermed.

                       Der vælges to suppleanter for et år ad gangen, idet der tilstræbes en bred geografisk

                       spredning.

Stk. 2             Bestyrelsen konstituere sig selv.

                       Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over det på bestyrelsesmøderne passerede.

Stk. 3             Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller når tre bestyrelses- 

                       medlemmer kræver det.

                       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

                       I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§9 – Regnskab.

 

Stk. 1             Foreningens regnskabsår er 1.7. – 30.6.

Stk. 2             På hvert års generalforsamling vælges en revisor, der skal være registreret revisor 

                       eller statsautoriseret revisor, til at revidere foreningens regnskab.

 

                     

§ 10 – foreningens opløsning.

 

Stk. 1             Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3

                       majoritet blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

                       Vedtages opløsning med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte

                       medlemmer, men uden at fornævnte majoritet af foreningens stemmeberettigede

                       medlemmer opnås, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan

                       vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2             Ved foreningens opløsning får HRH74 en eventuel foreningsformue 100%.

 

HRH 74 | Viumvej 8 | 7870 Roslev